โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อจัดกิจกรรม ” โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562″ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ มีโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ จากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และทักษะกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อขยายผลไปยัง อปท.ต่างๆ นำผลการจัดกิจกรรมไปต่อยอด หนุนเสริมในการดูแลผู้สูงอายุของแต่ละพื้นถิ่นต่อไป