โครงการศาสตร์พระราชา ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ และหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม เยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชา “ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยท่านอธิบดีได้กล่าวชมเชยเทศบาลตำบลนาอ้อ ว่าเป็นต้นแบบด้านบริหารจัดการ ที่สามารถผสมผสานความรักและสามัคคีของคนทุกช่วงวัยมาช่วยกันดูแลชุมชน โดยไม่ทอดทิ้งประเพณี วัฒนธรรม มีจุดแข็งในการบริหารจัดการเมือง โดยการนำเอาทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น มาบูรณาการในการพัฒนาแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การพัฒนา ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง” ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดี มีขีดความสามารถมีสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งหวังการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ได้รับการจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ให้ทุกคนมีรายได้พออยู่พอกิน มีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคนนาอ้อ ตอนท้าย ท่านอธิบดีได้เชิญชวนให้ชาวนาอ้อ ได้ช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ได้ทำเป็น และช่วยกันรักษา สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนคงอยู่คู่กับชาวนาอ้อตลอดไป