โครงการสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลนาอ้อ ใสสะอาด” “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการอำนวยการของ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่ง นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ได้แก่ คณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาอ้อ