โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ (งานส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยสู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักงาน คปภ.จังหวัดเลย