โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการฯ

วันที่ 4 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมชุมชนตำบล) ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน กิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิด