โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจากท่าน ดิษพล บุตรดีวงศ์ ท่านท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการสุ่มเสี่ยง กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลนาอ้อ ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บหน้ากากอนามัย