โครงการเทศบาลพบประชาชน วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชน
ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ และดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำตุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้บริการวัดความดันโลหิต การแจกเบี้ยยังชีพ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับประทานอาหารร่วมกัน