โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ณ วัดศรีชมชื่น บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 5 โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้ สำนักปลัด จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง บริการรับชำระภาษี กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว