โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 4

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 ณ บริเวณสถานีสูบน้ำ บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้ สำนักปลัด ?จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง ?บริการรับชำระภาษีกองช่าง ?ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา ?บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ ?บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว