โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6 ณ วัดบ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้ สำนักปลัด จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง บริการรับชำระภาษี กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว