โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนนาอ้อ หมู่ที่ 8 โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้
สำนักปลัด  จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง  บริการรับชำระภาษี
กองช่าง  ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา  บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ  บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว