โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9 ณ ตลาดค้าเจริญ บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 3 โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้
สำนักปลัด จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง บริการรับชำระภาษี
กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว