โครงการเสริมสร้างพลังทางสังคม : สภาเยาวชนพลเมืองจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างพลังทางสังคม :
สภาเยาวชนพลเมืองจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลนาอ้อ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี และนางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมเสวนาในโครงการ ฯ ดังกล่าว