โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง รวม 92 คน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม  และได้รับเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์ ทองสะคม จากวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ เป็นวิทยากร โดยมีนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นวิทยากร