โรงเรียนผู้สูงอายุ 7 ต.ค. 2563

กิจกรรมโรงเรียนอาวุโสศึกษา วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
– ช่วงเช้า นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หมู่เรียน ว.6011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาธิตและให้ความรู้การทำอาหาร เฉพาะโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคเกาต์
– ช่วงบ่าย ผู้สูงอายุร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาทัศนียภาพวัดศรีอภัยวัน