โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เข้าร่วมอบรมการขยายผลการพัฒนาหลักสูตร STEM Education

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เข้าร่วมอบรมการขยายผลการพัฒนาหลักสูตร STEM Education ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย