Month: มกราคม 2023

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ มี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาล นายณรงศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ และมีพิธีเปิดในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมและมหรสพให้ได้ชมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 มีข้าวจี่ข้าวแดกงาให้ชิมฟรีตลอดทั้งวัน

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจหมู่ที่ ๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ นิลจันทร์ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว ณ เมรุวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาฯ นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาฯ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาฯ นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา นายจำลอง อุทธคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัยให้กับผู้วายชนม์ โดยมีกลุ่มจัดดอกไม้นาอ้อพัฒนา

เป็นผู้ช่วยดำเนินการงานพิธี