4.การบริการประชาชน

10.การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

11.ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)

– การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader)  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ