ผลิตผลทางการเกษตร

ข้าว
ไร่อ้อย
ไร่มันสัมปหลัง
สวนยางพารา
เลี้ยงปลากระชัง
ปลูกถั่วเหลือง
ข้าวโพด