การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556