รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (ประเภทองค์กา