โครงการค่ายอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556