โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พร้อมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ