โล่เกียรติคุณ อบต.กรงปินัง ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 โดยมีผลคะแนนเกินร้อยละ