กิจกรรม

โครงการสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลนาอ้อ ใสสะอาด” “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการอำนวยการของ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่ง นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ได้แก่ คณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาอ้อ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการอำนวยการของ  นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ  ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรม  ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่ง นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ได้แก่  คณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาอ้อ

ประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้นำปัญหาเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ 2 จุด จุดแรก ที่บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ และจุดที่สอง ที่บริเวณใต้สะพาน บ้านโพนค่าย เนื่องจากเป็นบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น เพื่อคอยสอดส่อง ดูแล กำกับ และให้บริการประชาชน มีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ

ในการนี้ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุม กว่า 60 คน เข้าร่วมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง

 

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ มี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาล นายณรงศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ และมีพิธีเปิดในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมและมหรสพให้ได้ชมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 มีข้าวจี่ข้าวแดกงาให้ชิมฟรีตลอดทั้งวัน

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจหมู่ที่ ๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ นิลจันทร์ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว ณ เมรุวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาฯ นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาฯ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาฯ นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา นายจำลอง อุทธคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัยให้กับผู้วายชนม์ โดยมีกลุ่มจัดดอกไม้นาอ้อพัฒนา

เป็นผู้ช่วยดำเนินการงานพิธี

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้แทนจากสถานีตำรวจส่วนแยกปากภู โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะตั้งจุดตรวจตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 และตั้งจุดตรวจ 5 จุด

ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางกูลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาว อณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
     วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.39 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจิตต์ ศรีทรงเมืองประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร