ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๗

แผน คสล. หมู่ 6 ข้างวัดศรีอภัยวัน

แผน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองมะผาง

แผนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9

แผน คสล.หลังเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายข้างวัดศรีอภัยวัน ตำบอลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายข้างวัดศรีอภัยวัน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฎหมาง้อ จากสวนยางพารา พ่อไก๋ถึงแยกสวนตานิว หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฎหมาง้อ จากสวนยางพารา พ่อไก๋ถึงแยกสวนตานิว หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแฮสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔.๐๐-๕.๕0 เมตร ยาวรวม ๑,๕๔๔ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแฮสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔.๐๐-๕.๕0 เมตร ยาวรวม ๑,๕๔๔ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๙ บ้านนาอ้อ กว้าง ๓.0๐-๕.00 เมตร ยาวรวม ๘๗* เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๗๒ ตารางเมตร บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๙ บ้านนาอ้อ กว้าง ๓.0๐-๕.00 เมตร ยาวรวม ๘๗* เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๗๒ ตารางเมตร บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะผาง กว้าง ๔.0๐-๖.00 เมตร ยาวรวม ๑,๒๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะผาง กว้าง ๔.0๐-๖.00 เมตร ยาวรวม ๑,๒๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔.๐๐-๕.๕0 เมตร ยาวรวม ๑,๕๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concreat) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ กว้าง ๔.๐๐-๕.๕0 เมตร ยาวรวม ๑,๕๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายฟากเลย หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อสายภูบ่อบิด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอ้อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอ้อ

ประกาศเผยแพร่แผนกาีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม นานางบัวหล้า หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ช่องทาง

ประกาศเผยแพร่แผนกาีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม นานางบัวหล้า หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ช่องทาง