ไม่มีหมวดหมู่

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566

การประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรมประชุมพนักงาน และลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง เพื่อรับนโยบายและหารือข้อราชการที่สำคัญ มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยมี นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

 

การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 11 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้  นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก  นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล  นางสาวนิตยา รัตน์วิชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อรับฟัง  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของชมรมฯ โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานสถานการณ์การเงินของชมรมฯ การพิจารณาเงินปันผลให้กับสมาชิก และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ร่วมประชุมและรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

17 กันยายน 2561 สถาบันการเงินชุมชนตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะ และเป็นตัวแทนจังหวัดเลย นำเสนอการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดเพชรบูรณ์