lpa 62

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ตอนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Local Performance Assessment : LPA) เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และ ด้านที่ 5 ธรรมภิบาล ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ตามประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ