LPA 63

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment : LPA)