งพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่มีผู้ร้องทุกข์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่มีผู้ร้องทุกข์ให้เทศบาลช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ