นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และ หัวหน้าสำนักปลัด เยี่ยมผู้กักตัวจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เยี่ยมผู้กักตัวจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 จำนวน 5 คน
และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาอ้อ