ประชุมพบปะกับผู้แทนจากการประปาภูมิภาคจังหวัดเลยเรื่องการขยายเขตประปาภูมิภาคและการจ่ายน้ำทางเทศบาลตำบลนาอ้อ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาร่วมประชุมพบปะกับผู้แทนจากการประปาภูมิภาคจังหวัดเลย สืบเนื่องจากท่าน สส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุลได้อภิปรายความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลนาอ้อ ในเรื่องการขยายเขตประปาภูมิภาค และการจ่ายน้ำ ทางเทศบาลตำบลนาอ้อ ขอกราบขอบพระคุณท่านสส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล มา ณโอกาสนี้