รร.เทศบาลนาอ้อ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมใจ ปิตุโส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางบุศรินทร์  โกมลไส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู

ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ