ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อได้รับเกียรติเป็นพื้นที่ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้และการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้อ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อได้รับเกียรติเป็นพื้นที่ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้และการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของเครือข่ายตำบลศูนย์เรียนรู้ (เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย,องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จังหวัดเลย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง จังหวัดขอนแก่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ จังหวัดขอนแก่น,เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอแก่น) ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานตอนบน) และ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ เป็นประธานในพิธี