ล้างตลาด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล โดยจะมีการล้างทุกๆวันศุกร์ ที่ 2 และศุกร์สุดท้ายของเดือน